09/09/2022
PHẢ KÝ
HỘI ĐỒNG GIA TỘC & CÁC TIỂU BAN

HỘI ĐỒNG GIA TỘC

(Nhiệm kỳ 2021- 2025)

1. Ông Đoàn Ngọc Mai, Tộc trưởng - Trưởng ban
2. Ông Đoàn Minh Duệ

- Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Đoàn Thử

- Ủy viên

4. Ông Đoàn Thóc - Ủy viên
5. Ông Đoàn Trọng Quang - Ủy viên
6. Ông Đoàn Ký - Ủy viên
9. Ông Đoàn Ngọc Thạch - Ủy viên
8. Ông Đoàn Nỹ - Ủy viên
9. Ông Đoàn Ngọc Thạch - Ủy viên
10. Ông Đoàn Đảm - Ủy viên
11. Ông  Đoàn Phước Thận - Ủy viên

 

TIỂU BAN LỄ NGHI, KHÁNH TIẾT

 

1. Ông Đoàn Ngọc Mai - Trưởng tiểu ban
2. Ông Đoàn Minh Duệ - Ủy viên
3. Ông Đoàn Trọng Quang - Ủy viên
4. Ông Đoàn Minh Phúc - Ủy viên
5. Ông Đoàn Thử - Ủy viên

 

TIỂU BAN TÀI CHÍNH

 

1. Ông Đoàn Ngọc Mai - Trưởng tiểu ban
2. Ông Đoàn Ký - Kế toán
3. Ông Đoàn Phước Thận - Thủ quỹ

 

TIỂU BAN XÂY DỰNG

 

1. Ông Đoàn Ngọc Mai

 - Trưởng Tiểu ban

2. Ông Đoàn Ngọc Thạch - Ủy viên
3. Ông Đoàn Nỹ - Ủy viên

 

TIỂU BAN KHUYẾN HỌC

 

1. Ông Đoàn Minh Duệ  - Trưởng Tiểu ban
2. Ông Đoàn Nhật Tiến - Ủy viên

 

TIỂU BAN GIA PHẢ

 

1. Ông Đoàn Minh Duệ

- Trưởng Tiểu ban

2. Ông Đoàn Nhật Tiến - Ủy viên
3. Ông Đoàn Thử - Ủy viên
4. Ông Đoàn Quốc Hùng - Ủy viên

 

BAN CHỈ ĐẠO, BIÊN SOẠN GIA PHẢ

 

1.Ông Đoàn Ngọc Mai, Tộc trưởng, Trưởng ban Hội đồng gia tộc

- Trưởng ban chỉ đạo

2. Ông Đoàn Minh Duệ, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng gia tộc

- Trưởng Tiểu ban Gia phả

3. Ông Đoàn Thử

- Ủy viên ban Gia phả

4. Ông Đoàn Nhật Tiến

- Ủy viên ban Gia phả

5. Ông Đoàn Quốc Hùng

- Ủy viên ban Gia phả

 

Chia sẻ