11/09/2022
PHẢ KÝ
DANH SÁCH CON CHÁU HỌ ĐOÀN LÀ THƯƠNG, BỆNH BINH TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ

(Danh sách này chưa bao gồm các con cháu họ Đoàn tại chi Hương Vĩnh)

 

 1.  Đoàn Xuân Phúc, sinh 1948, Thương binh hạng 4/4, nơi bị thương Mặt trận phía Nam
 2. Đoàn Văn Thích, sinh 1940, Thương binh hạng 3/4, nơi bị thương Mặt trận phía Nam
 3. Đoàn Quang Thóc, sinh 1944, Thương binh hạng 3/4, nơi bị thương Mặt trận phía Nam
 4. Đoàn Quang Ngãi, sinh 1941, Thương binh hạng 4/4, nơi bị thương Mặt trận phía Nam
 5. Đoàn Quang Hoan, sinh 1948, Thương binh hạng 4/4, nơi bị thương Mặt trận phía Nam
 6. Đoàn Anh Đài, sinh 1952, thương binh hạng 3/4. nơi bị thương Mặt trận Tây Nguyên
 7. Đoàn Ngọc Triển, sinh 1957, Thương binh hạng 4/4, nơi bị thương Mặt trận Bình Trị Thiên
 8. Đoàn Trọng Quảng, sinh 1948, Thương binh hạng 4/4, nơi bị thương Mặt trận Bình Trị Thiên
 9. Đoàn Trọng Quang, sinh 1950, Thương binh hạng 4/4, nơi bị thương Mặt trận phía Nam
 10. Đoàn Trọng Dịnh, sinh 1954, Thương binh hạng 4/4, nơi bị thương Mặt trận Bình Trị Thiên
 11. Đoàn Ngọc Mạnh, sinh 1929, Thương binh hạng 2/4, nơi bị thương Điện Biên Phủ
 12. Đoàn Quang Ngọc, sinh 1960, Thương binh hạng 2/4 , nơi bị thương Mặt trận phía Nam
Chia sẻ