11/09/2022
PHẢ KÝ
DANH SÁCH CON CHÁU HỌ ĐOÀN GIỮ CÁC CHỨC VỤ TẠI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Danh sách này chưa bao gồm các con cháu họ Đoàn tại chi Hương Vĩnh)

 

  1. Đoàn Bốn, 1920- 1987, Phó Chủ tịch UBHC xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1960- 1963, Chủ tịch UBHC xã Sơn Thủy (nửa nhiệm kỳ, 1969- 1971)
  2. Đoàn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBHC xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1958- 1960
  3. Đoàn Quang Lan, 1930- 2015, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, nhiệm kỳ 1962- 1964
  4. Đoàn Quang Kỉnh, 1921- 2003, Phụ trách công tác Thủy lợi của xã từ 1962 đến 1980
  5. Đoàn Minh Cửu, 1937- 2005, Kế toán HTX Xuân Thủy, Sơn Thủy giai đoạn 1966- 1974
  6. Đoàn Thức,1925- 1999, Phó Chủ tịch UBHC xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1965- 1967, Chủ tịch UBHC xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1958- 1960 và nhiệm kỳ 1975- 1977, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy nhiệm kỳ  1973- 1975.
  7. Đoàn Ngọc Cẩn, 1917- 1990, Đảng ủy viên, Xã đội trưởng giai đoạn 1966- 1976
  8. Đoàn Thúc, 1929- 2018, Phó Chủ tịch UBHC xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1971- 1973, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1977- 1982
  9. Đoàn Quang Ngãi, sinh 1941, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1994- 1995, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 1996- 2000
Chia sẻ