THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG KHIỂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐỆ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG KHIỂN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG KHIỂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG TÂN 1950 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG HƯƠNG 1955 Đang xác định
3 ĐOÀN QUANG SƠN 1959 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ