THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐỆ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG MẬN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐỆ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐỆ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG KHIỂN 1950 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG ĐẠO 1912 Đã mất
3 ĐOÀN QUANG BỐN 1919 Đã mất
4 ĐOÀN QUANG LỤC KHÔNG RÕ Đã mất
5 ĐOÀN THỊ CƯỜNG KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ LINH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ