THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ MINH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ NGŨ
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ MINH
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ MINH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ MONG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN BÁ SƠN KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN BÁ HÀ KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN BÁ HẢI KHÔNG RÕ Còn sống
5 ĐOÀN BÁ HIẾU KHÔNG RÕ Còn sống
6 ĐOÀN BÁ VIỆT KHÔNG RÕ Đang xác định
7 ĐOÀN THỊ MỴ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ