THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ VIỆT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ MINH
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ VIỆT
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ VIỆT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ BẢO YẾN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ