THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ HIẾU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ MINH
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ HIẾU
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ HIẾU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ CHUNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ