THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ MONG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ MINH
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ MONG
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ MONG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ CƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN BÁ MẠNH KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ QUYÊN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ