THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ HÀ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ MINH
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ HÀ
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ HÀ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THẢO KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ LINH KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ