THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC SÁNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC TÌNH
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC SÁNH
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC SÁNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC LINH 1957 Đã mất
2 ĐOÀN NGỌC LÂM KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN NGỌC CƯỜNG KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN NGỌC QUÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ THUẦN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ