THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÍNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ÁI
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐÍNH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐÍNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1977
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ ĐÍNH KHÔNG RÕ Đã mất
2 LÊ THỊ THIU KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG KHOÁCH KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN QUANG TRƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ DỤNG KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ CHƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
5 ĐOÀN THỊ TRÌNH KHÔNG RÕ Đã mất
6 ĐOÀN THỊ THỦY KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ