THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN LIÊM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TÁC
Địa chỉ:
ĐOÀN LIÊM
Họ và tên:
ĐOÀN LIÊM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1929
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ LIÊM KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN KỶ 1895 Đã mất
2 ĐOÀN NGHIỆN 1898 Đã mất
3 ĐOÀN KỲ 1902 Đã mất
4 ĐOÀN THỊ CÁT KHÔNG RÕ Đã mất
5 ĐOÀN THỊ SÁU KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ