THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN KHẮC LẠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TỰ
Địa chỉ:
ĐOÀN KHẮC LẠNG
Họ và tên:
ĐOÀN KHẮC LẠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2013
Phần mộ:
Cơn Sữa
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THỨ NHẤT ĐÀO THỊ MINH 1933 Đã mất
2 CHÍNH THẤT ĐOÀN THỊ LẠNG KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN VĂN NHUNG 1959 Còn sống
2 ĐOÀN ĐÌNH SÂM 1966 Còn sống
3 ĐOÀN NGỌC TRẦM 1971 Còn sống
4 ĐOÀN THỊ PHI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ