THÔNG TIN BÀ CHÍNH THẤT ĐOÀN THỊ LẠNG
Địa chỉ:
CHÍNH THẤT ĐOÀN THỊ LẠNG
Họ và tên:
CHÍNH THẤT ĐOÀN THỊ LẠNG
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1956
Phần mộ:
Cơn Sữa
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ