THÔNG TIN BÀ THỨ NHẤT ĐÀO THỊ MINH
Địa chỉ:
THỨ NHẤT ĐÀO THỊ MINH
Họ và tên:
THỨ NHẤT ĐÀO THỊ MINH
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1990
Phần mộ:
Cơn Sữa
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ