THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ KIÊM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ CHƯƠNG
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ KIÊM
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ KIÊM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ LIÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN BÁ HIỆP KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ