THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ HIỆP
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ KIÊM
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ HIỆP
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ HIỆP
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG ĐỨC KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN TRỌNG TÀI KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ THÁI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ