THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ LIÊN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ KIÊM
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ LIÊN
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ LIÊN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ HÙNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN BÁ HẠNH KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HUYỀN KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ