THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ CHƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ LÝ
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ CHƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ CHƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ KIÊM KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN BÁ MINH KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN BÁ MẬN KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN BÁ ĐÀO KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ