THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG VY
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG SOẠN
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG VY
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG VY
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HẬU KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HỮU ĐÔN 1886 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ HẬU KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ