THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG SOẠN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG HIẾU
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG SOẠN
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG SOẠN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Núi Bãi trữa
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG THỀU KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN TÁC 1859 Đã mất
3 ĐOÀN TRỌNG VY KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ