THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN HỮU ĐÔN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG VY
Địa chỉ:
ĐOÀN HỮU ĐÔN
Họ và tên:
ĐOÀN HỮU ĐÔN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1955
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ CẢ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HIẾU THUẬN 1915 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ NGÔN KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ CÔN KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ HỒNG KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ