THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG SỸ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG BANG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG SỸ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG SỸ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THẤU 1912 Đã mất
2 ĐOÀN QUANG ĐÀN 1915 Đã mất
3 ĐOÀN QUANG SÍNH 1918 Đã mất
4 ĐOÀN QUANG KỈNH 1921 Đã mất
5 ĐOÀN QUANG CÚC 1924 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ