THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG BANG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐIỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG BANG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG BANG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG SỸ KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỤY LIÊN 1883 Đã mất
3 ĐOÀN THỊ TAO KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ NHƯỢNG KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ