THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG DU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TAM
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG DU
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG DU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1961
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ TÝ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN CẤU 1923 Đã mất
2 ĐOÀN QUANG BỒNG 1918 Đã mất
3 ĐOÀN VĂN CỬU 1937 Đã mất
4 ĐOÀN THỊ BÚP KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ ĐỊU KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ BÙI KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ