THÔNG TIN BÀ ĐOÀN THỊ TÝ
Địa chỉ:
ĐOÀN THỊ TÝ
Họ và tên:
ĐOÀN THỊ TÝ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1965
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ