THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÍNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ẤT
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐÍNH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐÍNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐƯƠNG 1957 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG HẠ 1967 Đang xác định
3 ĐOÀN QUANG LĨNH 1972 Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ XUÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ THU KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ