THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÍNH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ THUYẾN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG 1983 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG TÙNG 1981 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ