THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG LỤC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐỆ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG LỤC
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG LỤC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG DUẨN KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ THẢO KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ LUẬN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ