THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ÁT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐIỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ÁT
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ÁT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ẤT KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN QUANG ĐẠT KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN QUANG NHU 1912 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ