THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG NHU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ÁT
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG NHU
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG NHU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG PHÚ 1940 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ CHINH KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ CHÍCH KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ MAI KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ