THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN PHƯƠNG NAM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN THƯỢNG HẢI
Địa chỉ:
ĐOÀN PHƯƠNG NAM
Họ và tên:
ĐOÀN PHƯƠNG NAM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ NHẠN KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGUYỄN YẾN NHI KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG NI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ