THÔNG TIN BÀ ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG NI
CON GÁI CỦA ÔNG ĐOÀN PHƯƠNG NAM
Địa chỉ:
ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG NI
Họ và tên:
ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG NI
Giới tính:
Nữ
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH CHỒNG
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ