THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC TƯ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC HÓA
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC TƯ
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC TƯ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Đồng Giang
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ KHẢ 1921 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC LỢI 1952 Đang xác định
2 ĐOÀN NGỌC TRÍ 1958 Đang xác định
3 ĐOÀN NGỌC DUỆ 1961 Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HƠI KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ YÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ