THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ LIỄN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ PHIẾT
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ LIỄN
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ LIỄN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN VĂN NHO KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN BÁ ĐƯỜNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN BÁ DƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ VĨNH KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ HIẾN KHÔNG RÕ Đang xác định
7 ĐOÀN THỊ LIỄU KHÔNG RÕ Đang xác định
8 ĐOÀN THỊ LONG KHÔNG RÕ Đang xác định
9 ĐOÀN THỊ HỒNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ