THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ DƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ LIỄN
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ DƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ DƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ CHUNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC THÚY KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ