THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ ĐƯỜNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BÁ LIỄN
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ ĐƯỜNG
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ ĐƯỜNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ THÀNH KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN HOÀI THƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN PHƯƠNG THẢO KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ