THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BÁ LÝ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN HUY CHƯƠNG
Địa chỉ:
ĐOÀN BÁ LÝ
Họ và tên:
ĐOÀN BÁ LÝ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ HUỴA KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN BÁ VĂN KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN BÁ CHƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN BÁ TƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN BÁ NGŨ KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ