THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TIN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NIỀM
Địa chỉ:
ĐOÀN TIN
Họ và tên:
ĐOÀN TIN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ QUẾ 1963 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN SƠN 1987 Còn sống
2 ĐOÀN HẢI 1989 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ