THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG SANG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG BÁCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG SANG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG SANG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ PHẬN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG VƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG CƯỜNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ