THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG HUY
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG HÀ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG HUY
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG HUY
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN LONG VŨ 2001 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HÀ VY 2016 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ