THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐƯỜNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THÓC
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐƯỜNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐƯỜNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ LAM KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐIỆP 1998 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG VIÊN 2004 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ