THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỤ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TIẾN DŨNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN QUỐC HUY KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN VĂN HOÀNG KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ HẢI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ