THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC TĨNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC TRÍ
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC TĨNH
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC TĨNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ MƠ KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ