THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC THỨC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC TRÍ
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC THỨC
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC THỨC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ MƠ KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC KHANH KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ THƯ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ