THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC SAN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG BẢN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC SAN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC SAN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC TIỀM KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN NGỌC HÒA KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ