THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NAM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐỘ
Địa chỉ:
ĐOÀN NAM
Họ và tên:
ĐOÀN NAM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Cơn Sữa
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1969 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUẢNG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ HƯNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ