THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐẢM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BẢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐẢM
Họ và tên:
ĐOÀN ĐẢM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 CHÍNH THẤT NGUYỄN THỊ THỰC 1950 Đã mất
2 THỨ NHẤT LÊ THỊ HẢI 1960 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG BẢO KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HẢI LÝ KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HẢI THOA KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ THÊU KHÔNG RÕ Đã mất
5 ĐOÀN THỊ THÁI KHÔNG RÕ Đã mất
6 ĐOÀN THỊ THÔNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ