THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN CAO SƠN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC LÂM
Địa chỉ:
ĐOÀN CAO SƠN
Họ và tên:
ĐOÀN CAO SƠN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ HIỆP KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐỨC KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ NHI KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ